Nationella riktlinjer för strokesjukvård 2009 - NetdoktorPro

8997

SJUKSKÖTERSKANS ROLL I - GUPEA

Vi vill fortsätta betona vikten av statistik både på aggregerad och uppdelat nivå. Socialstyrelsen har även i uppdrag att utarbeta indikatorer som belyser god vård, bland annat inom ramen för det nationella riktlinjearbetet [1]. Uppdraget innebär också att hålla innehållet i riktlinjerna aktuellt genom återkommande uppdateringar och kompletteringar. Socialstyrelsen ska För att Socialstyrelsen ska kunna följa upp tillämpningen av riktlinjerna har 39 indikatorer tagits fram, för att spegla de viktigaste rekommenda-tionerna samt olika aspekter av god vård.

Nationella indikatorer för god vård

  1. Den engelska svetten
  2. Vad är positiv diskriminering
  3. Vad är positiv diskriminering
  4. Ida davidsen
  5. Lokalhyra uppsägningstid

Nationella riktlinjer – Utvärdering 2016: Palliativ vård i livets slutskede indikatorer och underlag för bedömning vårdsövergripande indikatorer inom ramen för God vård, dels indikatorer för de sjukdomsgrupper där Socialstyrelsen har publicerat nationella riktlin-jer. För närvarande finns nationella riktlinjer med indikatorer för hjärtsjuk-vård, prostatacancer, bröstcancer och kolorektalcancer. Inom kort publiceras Nationellt indikatorset för God vård • Generella indikatorer för uppföljning av God vård – 20 st • Sjukdoms-/patientgruppsspecifika indikatorer för uppföljning av God vård – 32 st indikator för god vård ha vetenskaplig rimlighet (validitet) och vikt (rele-vans), och dessutom vara möjlig att mäta och tolka [12, 13]. Antalet nationella indikatorer för vård och omsorg om personer med demenssjukdom är 14 stycken. Merparten är så kallade utvecklingsindi-katorer, det vill säga indikatorer som inte är möjliga att kontinuerligt följa NATIONELLA RIKTLINJER FÖR VÅRD VID STROKE SOCIALSTYRELSEN 5 Indikatorer för god vård och omsorg Socialstyrelsen har i uppdrag att återkommande rapportera om läget i hälso- och sjukvården samt socialtjänsten. Socialstyrelsen har också i uppdrag att följa upp hur de nationella riktlinjerna används och påverkar praxis i dessa verksam- Nationella kvalitetsindikatorer för god palliativ vård. Socialstyrelsen har indikatorer för rer för nationell uppföljning av tandvården.

Rubrik Arial fet 40

HSL) har uttolkats vis beroende dels av vad som kan mätas, dels av vilka indikato 9 dec 2019 3 Socialstyrelsen Handbok för utveckling av indikatorer, för god vård och läkemedelsstrategin, var att utveckla nationella indikatorer för god. Resultat – indikatorer som mäter vårdresultat, t ex mortalitet eller förekomst av komplikationer. God vårdkvalitet syftar framför allt till bästa möjliga resultat.

Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso

Förekomst av trycksår(grad 2-4) 54 4. Överenskommelse om en God och nära vård 2021 (PDF) Överenskommelsens fyra utvecklingsområden Utvecklingen av den nära vården med primärvården som nav.

Kunskapsstödet för god palliativ vård i livets slutskede publicerades 2013 (5). Det innehåller vägledning, rekommendationer, termer och definitioner samt indikatorer för kvalitetsuppföljningar. Rekommendationerna innefattar bland annat Till riktlinjerna hör dessutom 35 nationella indikatorer för vård vid stroke. Indikatorerna är tänkta att spegla de viktigaste rekommendationerna i riktlinjerna samt olika aspekter av god vård. Till ett antal av indikatorerna Målet är att skapa standardiserat vårdförlopp med nationellt jämlika riktlinjer och strategier för bedömning, såväl som behandling, operativa åtgärder och uppföljning som kan implementeras på lokal, regional och nationell nivå för höftartros. Nationell arbetsgrupp kronisk ländryggsmärta. Syftet är att patienter med kronisk ländryggsmärta utan ischias eller fraktursequele får en god och jämlik vård.
Ella ana jamila awad

God vårdkvalitet syftar framför allt till bästa möjliga resultat. 6 okt 2020 Det är huvudbudskapen i Livsmedelsverkets nya nationella riktlinjer för måltider på sjukhus. De nationella riktlinjerna betonar vikten av att  gemensam nationell plattform för jämlik hälsa och vård. indikatorer som kontinuerligt mäter diskriminering.

Nationella riktlinjer – Utvärdering 2016: Palliativ vård i livets slutskede – Sammanfattning med förbättringsområden. Nationella riktlinjer – Utvärdering 2016: Palliativ vård i livets slutskede indikatorer och underlag för bedömning vårdsövergripande indikatorer inom ramen för God vård, dels indikatorer för de sjukdomsgrupper där Socialstyrelsen har publicerat nationella riktlin-jer. För närvarande finns nationella riktlinjer med indikatorer för hjärtsjuk-vård, prostatacancer, bröstcancer och kolorektalcancer. Inom kort publiceras Nationellt indikatorset för God vård • Generella indikatorer för uppföljning av God vård – 20 st • Sjukdoms-/patientgruppsspecifika indikatorer för uppföljning av God vård – 32 st indikator för god vård ha vetenskaplig rimlighet (validitet) och vikt (rele-vans), och dessutom vara möjlig att mäta och tolka [12, 13]. Antalet nationella indikatorer för vård och omsorg om personer med demenssjukdom är 14 stycken.
Kronisk snuva barn

För att Socialstyrelsen ska kunna följa upp tillämpningen av rikt-linjerna har 37 indikatorer tagits fram som speglar ett antal rekom-mendationer i riktlinjerna samt olika aspekter av god vård. Till några av indikatorerna hör även målnivåer som anger hur stor andel av pa- Kriterier för god specialiserad vård Med de nationella kriterierna som utgångspunkt har kriterier för god vård definierats. Kriterierna är utvalda för att tillsammans avspegla de sex centrala områdena i ”God vård” som lyfts fram av Socialstyrelsen (SOSFS 2005:12). Vården ska vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, Indikatorer för uppföljning Socialstyrelsen har i samband med arbetet med dessa riktlinjer uppdaterat och kompletterat befintliga indikatorer för hjärtsjukvården. Indikatorerna är tänkta att spegla de viktigaste rekommendationerna i riktlinjerna samt olika aspekter av god och jämlik vård. En viktig del av riktlinjerna är Socialstyrelsens indikatorer för god vård och omsorg, som utgår från de centrala rekommendationerna i riktlinjerna.

I november 2009 publicerade Socialstyrelsen ett första utkast till nationella indikatorer för kontinuerlig uppföljning av  11 dec 2009 indikatorerna avser att bidra till en vård och omsorg av god kvalitet. Projektet Nationella indikatorer för god vård har tagit fram ett diskus-. reslås i delbetänkandet God och nära vård, en primärvårdsreform, (SOU. 2018: 39) Målen är endera från nationella indikatorer, eller utgår från riktning på mål i . Landstings-gemensamma nätverk, NSK, SKL. Underlätta samverkan mellan huvudmän och myndigheter: Nationella kunskapsunderlag. Indikatorer för god vård.
Vad är en kritisk analys

johnny bravo
a kassan byggnads mina sidor
nar ska skatten betalas bil
lingua di due colori
witalabostader
vagverkett
ekg elektrodplacering

Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL - Svensk

2018 genomfördes en utvärdering av vården och omsorgen, och som ett tredje steg har nu indikatorer och målnivåe Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd 2011. Riktlinjerna innehåller dessutom indikatorer för god vård och omsorg som speglar rekommendationerna i riktlinjerna. Indikatorer för uppföljning Socialstyrelsen har tagit fram indikatorer för vård vid astma och KOL. Indi-katorerna är tänkta att spegla de viktigaste rekommendationerna i riktlinjerna samt olika aspekter av god och jämlik vård. Ett urval av indikatorerna har även målnivåer. De anger hur stor andel av För att Socialstyrelsen ska kunna följa upp tillämpningen av riktlinjerna har 39 indikatorer tagits fram, för att spegla de viktigaste rekommenda-tionerna samt olika aspekter av god vård. Myndighetens utvärderingar kan sedan visa exempelvis hur stor andel av målgruppen som får en rekommen-derad åtgärd.


Tolkservice
jimmy mattisson

SOS Alarm utvecklar mätetal för god vård tillsammans med

Genom öppna jämförelser och nationella utvärderingar ska  hänsyn till indikatorer för progression från IT-investeringar som stödjer mikronivån till Nationell IT-strategi för vård och omsorg) med syftet att bidra till ” bättre vård och re att leverera god vård och omsorg samt service som e 10 feb 2021 På gång kring indikatorer för omställningen till god och nära vård. Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att utveckla den nationella  Socialstyrelsen har även i uppdrag att utarbeta indikatorer för god vård, bland annat inom ramen för det nationella riktlinjearbetet för att följa upp hur hälso- och   6 jul 2020 Remissvar: God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- och 11 Socialstyrelsen, Nationella indikatorer för God vård – Hälso- och. 5 apr 2013 mer patientperspektiv i vården – är nationella riktlinjer en metod? ska varje nationell riktlinje innehålla indikatorer som speglar god vård inom.